Työmaatauluohjeet

Helsingin kaupungin omille työmaille

Työmaataulu on tärkein yksittäinen viestinnän keino työmaalla. Se kertoo kaupunkilaisille meneillään olevasta hankkeesta ja lisätiedon lähteistä.

Muistilista projektipäällikölle

 • Huomioi työmaan aikataulun suunnittelussa työmaataulujen tekstisisältöjen ja kuva-aineistojen tuottamisen vaatima aika sekä painotalon vaatima aika. Tyypillisesti painotalot tarvitsevat vähintään 2 – 4 viikkoa aikaa toteuttamista varten, riippuen mm. käytettävistä malleista ja kappalemääristä.
 • Sisällytä työmaataulujen kuva-aineistojen eli karttojen ja/tai havainnekuvien laatiminen ja valmistelutyö ulkopuolisen konsultin tai suunnittelijan kanssa tehtävään sopimukseen. Karttaohje >>
 • Sisällytä ehdotuksen laatiminen työmaataulujen sijoittelusta ja käytettävistä työmaataulumalleista urakoitsijan, ulkopuolisen konsultin tai suunnittelijan kanssa tehtävään sopimukseen. Sijoitteluehdotus tulee käsitellä hyvissä ajoin ennen työmaan aloittamista, jotta tarvittavien työmaataulujen määrä ja mallit pystytään ilmoittamaan painotalolle.
 • Projektinjohtaja tai KYMP projektipäällikkö vastaa työmaataulujen teksti- ja kuva-aineistojen tuottamisen hallinnoinnista, mutta aineistojen tuottaminen tapahtuu yhteistyössä hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa. Sopikaa hankkeessa mukana olevien kanssa selkeästi teksti- ja kuva-aineistojen tuottamisen vastuut, jotta ne saadaan ajoissa kerättyä yhteen painotalolle toimitusta varten.
 • Tilauksen ja aineiston toimittamisen painotalolle tekee joko KYMP projektipäällikkö tai urakoitsija projektista ja sopimuksesta riippuen. Toimita painotalolle (muille kuin Staran Kilpipalvelulle) tekstien ja kuva-aineistojen lisäksi ohje painotalolle>> sekä taittopohjien tiedosto>>. Staran Kilpipalveluille tilauksen voi tehdä ainoastaan KYMP projektipäällikkö tai projektijohtaja. Voit käyttää työmaataulujen tilaamisen apuna tilauslomaketta>>.
 • Huolehdi yhteistyössä urakoitsijan kanssa työmaataulujen siisteydestä, kunnossapidosta ja sisältöjen ajantasaisuudesta. Päivitysten tekeminen työmaatauluihin on helppoa ja vaivatonta esimerkiksi peitetarroja käyttämällä.

Työmaataulumallit ja vakiokoot

Työmaataulumalleissa on huomioitu ohikulkijoiden nopeus. Malleja on neljä: yhdistelmätaulu, jalankulkijoiden taulu, lyhytkestoisille työmaille tarkoitettu pieni työmaataulu sekä autoilijoille suunnattu taulu. Soveltuvat mallit ja niiden koko valitaan sijoittelun suunnittelun yhteydessä huomioiden työmaan olosuhteet.

Työmaataulun värit määräytyvät hanketyypin mukaan.

 • Katuhankkeet ja ulkovalaistus: tiili ja sumu
 • Puistohankkeet: spåra ja sumu
 • Palvelutilat: vaakuna ja hopea
 • Asuntotuotanto: bussi ja engel
 • Aluekehittäminen ja täydennysrakentaminen: bussi ja suomenlinna
 • Yleistaulu (esim. purkuhankkeet): metro ja hopea
 • Väriarvot >>

Yhdistelmätaulut

 • Kohdennettu autoilijoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille.
 • L 2200 mm x K 3000 mm

Jalankulkijataulut

 • Kohdennettu pyöräilijoille ja jalankulkijoille.
 • Käytetään pääasiassa jalkakäytävien ja pyöräkaistojen vierellä.
 • L 1500 mm x K 2100 mm tai L 1300 mm x K 1700 mm tai L 2550 x K 900 mm

Pieni työmaataulu

 • Kohdennettu pyöräilijöille ja jalankulkijoille.
 • Käytetään pääasiassa lyhytaikaisilla ja laajuudeltaan pienillä työmailla.
 • L 900 x K 600 mm tai L 600 x K 900 mm
 • Paikka aikataulutiedotteille, jotka teipataan tauluun kiinni A4-kokoisina tulosteina.

Työmaa-aitaan kiinnitettävä taulu

 • Käytetään pääasiassa lyhytaikaisilla ja laajuudeltaan pienillä työmailla.
 • Täydennettävää taulua käytetään ulkovalaistus- ja liikennevalotöissä
 • L 420x K 297 mm (A 3)

Autoilijataulu

 • Suuri ja pelkistetty taulu
 • Kohdennettu autoilijoille
 • L 2200 x K 2600 mm

Tekstisisällöt

 • Työmaataulun ylimpään osaan tulee olennaisin: mistä hankkeessa on kyse ja sen arvioitu kesto.
 • Taulun keskiosaan tulee kartta tai havainnekuva. (Tarpeellinen erityisesti suurissa ja pitkäkestoisissa urakoissa.)
 • Alaosaan tulee hankkeen yksityiskohtaisempi kuvaus lyhyesti (mielellään yksi virke). Siihen listataan myös vaaditut tekniset tiedot, kuten työstä vastaava, urakoitsija, rakennuslupatunnus (talonrakennustyömailla) sekä yhteystiedot ja lisätietokanavat.
 • Tekstien tulee olla tauluissa suomeksi ja ruotsiksi. Kolmi- tai useamman kielisten taulujen tarvetta on arvioitava tapauskohtaisesti. Staran Kilpipalvelu käännättää tekstit, jos tilaus tehdään heiltä. Muilta painotaloilta tilatessa käytetään kaupungin kilpailuttamia käännöspalveluita.

Katso tekstiesimerkkejä >>

Erityiset lisätiedot hanketyypeittäin (alin sisältöalue)

Infrahankkeen (katu) työmaataulu

 • Tärkeää: poikkeusliikennejärjestelyt
 • Lisätietoja-palstalle kanava, jossa poikkeusliikennejärjestelyistä tiedotetaan (esim. projektin Facebook-sivu tai WhatsApp-ryhmä). Näistä sovitaan hankkeen viestinnästä vastaavan kanssa.

Palvelutilahankkeen työmaataulu

 • Tärkeää: mistä saa lisätietoa esim. päiväkotipaikkojen hakemisesta
 • Lisätieto-palstan lisätietokanavat sovitaan yhdessä hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppanien kanssa.

Asuntorakennushankkeen työmaataulu

 • Tärkeää: millaisia ja minkä kokoisia asuntoja rakennetaan sekä mistä saa lisätietoa myynnistä ja vuokraamisesta.

Aluekehittämisen ja täydennysrakentamisen työmaataulu

 • Aluekehittämisen ja täydennysrakentamisen hankkeiden työmailla käytetään lisäksi yksittäisten hankkeiden omia työmaatauluja.
 • Tärkeää: mitä alueella tehdään ja rakennetaan yleisellä tasolla.
 • Lisätieto-osan viestintäkanavat sovitaan aina hankekohtaisesti (esim. Facebook).
 • Aikatauluarvio voi olla vuositasolla, mikäli tarkempi määrittäminen on mahdotonta. Aikataulua voi päivittää peitetarralla.

Lyhytaikaisen työmaan työmaataulu

 • Tärkeää: pysyykö työmaa aikataulussa
 • Käytetään ainoastaan lyhytkestoisilla ja pienillä työmailla.

Katso tekstiesimerkkejä>>

Havainnekuva ja kartta

Havainnekuva

Havainnekuvaa suositellaan etenkin pitkäkestoisten ja laajojen hankkeiden yhteydessä. Aineisto tulee tuottaa vaakamallisena, jotta painotalo saa sovitettua sen työmaatauluihin.

Muistilista havainnekuvan tilaajalle :

 • CMYK-väriavaruus, riittävä resoluutio, fonttien säilyttäminen
 • Paras kuva on matala ja leveä vaakakuva. Jos tämä ei ole mahdollista, kuvassa tulisi olla rajausvaraa.
 • Staran Kilpipalveluille toimitettavat aineistot luodaan poikkeuksellisesti ilman leikkuuvaroja ja -merkkejä. Paras vaihtoehto on toimittaa lopullinen aineisto korkearesoluutioisena PDF-tiedostona.
 • Kuva on hyvä toimittaa 1:1 koossa. Riittävä resoluutio on 72-150 dpi.
 • Ole yhteydessä painotaloon tarkempia ohjeita varten.
 • Huomio painotalon toteutusta varten tarvitsema aika (2 – 4 viikkoa työn laajudesta riippuen).

Kartta

 • Kartan tulee olla helppolukuinen ja selkeä. Kiinnitä kartan suunnittelussa erityistä huomiota tekstien luettavuuteen ja riittävän kontrastin toteutumiseen. Ohjeet kartan tekijälle>>
 • Kartassa keskeisintä on auttaa katsojaa paikantamaan oma sijainti kartalla ja auttaa ymmärtämään työmaan vaikutusalue.
 • Työmaataulun sijainti merkitään karttaan  ”olet tässä” -tarralla. Lisäksi kartassa voidaan korostaa maamerkkejä, kuten juna-asemia jne.
 • Pohjana kartan suunnittelulle voi hyödyntää https://kartta.hel.fi/ -palvelua.
 • Paras muoto kartan toimittamiseen on vektorigrafiikka.

Logot

Helsinki-tunnus on aina kaksikielisenä työmaatauluissa. Allianssi-hankkeissa ja muissa yhteistyöhankkeissa yhteistyökumppaneiden logo on mahdollista sijoittaa tauluun.

Sijoittelu ja asentaminen työmaalla

Työmaataulujen asentamisesta työmaalla vastaa urakoitsija. Sijoittelussa noudatetaan ulkopuolisen konsultin laatimaa ehdotusta.

Laajoilla työmailla taulujen sijainti on suunniteltava ja lukumäärä mitoitettava niin, että työmaan tiedot ovat helposti löydettävissä useammasta suunnasta työmaata lähestyttäessä. Huomioi eri malliset työmaataulut sijoittelun suunnittelussa. Työmaataulut on sijoitettava siten, että ne ovat luettavissa helposti ja liikennettä vaarantamatta.

Laajoilla työmailla taulujen sijainti on suunniteltava ja lukumäärä mitoitettava niin, että työmaan tiedot ovat helposti löydettävissä useammasta suunnasta työmaata lähestyttäessä.

Huomioi eri malliset työmaataulut sijoittelun suunnittelussa. Työmaataulut on sijoitettava siten, että ne ovat luettavissa helposti ja liikennettä vaarantamatta. Työmaataulumallista riippumatta taulun alimman sisältöalueen keskilinja tulee asentaa noin 1500 mm maan pinnasta, jotta taulujen tekstisisällöt ovat luettavissa tyypilliseltä katsekorkeudelta.

Mahdolliset tarra-aineistot (esim. ”olet tässä” -merkintä) lisätään asennuspaikalla kuva-aineiston päälle. Asentamiseen tarvittavien ruuvien ym. käyttäminen on tehtävä taulun informaatiosisältöjä peittämättä.

Isokokoisten työmaataulujen asentamisessa tulee varmistaa rakenteen tukevuus kaatumisen estämiseksi. Taulun osien väliin suositellaan jätettäväksi pieni ilmarako tuulisia sääolosuhteita varten.

Ylläpito ja päivittäminen

Taulujen tekstisisältöjä voidaan päivittää peitetarroja hyödyntämällä, jolloin esimerkiksi aikataulumuutosten vuoksi ei tarvitse tilata uutta taulua.

Peitetarroja suositellaan käytettäväksi usein muuttuvien tietojen esittämiseen, kuten bussipysäkit, aikataulut ja asennusvaiheessa kiinnitettävä olet tässä -merkintä. Myös QR-koodin voi laittaa tauluun tarralla.

Pieniin työmaataulumalleihin on merkitty oma paikkansa ajankohtaisen informaation esittämiseen. Tiedotteet teipataan tauluun kiinni A4-kokoisina tulosteina.