Suunnittele kaupunkilaislähtöinen työmaa

Työmaan eri vaiheet

Katutyömaat eroavat toisistaan muun muassa sijainniltaan, laajuudeltaan, monimutkaisuudeltaan ja vaikutuksiltaan. Siksi kaupunkilaislähtöisen työmaan toteutus käynnistyy perusteellisesta selvitystyöstä, ennakoinnista ja suunnittelusta. Onnistunut työmaakokemus syntyy kaikkien työmaan osapuolten välisellä yhteistyöllä. Kaupunkilaiset ovat tässä olennainen kumppani. 

Lupamenettely on vain yksi osa työmaatasi. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja viestinnällä varmistat, että työmaasi onnistuu kaikkien osapuolien näkökulmasta.

Ennen työmaata

 • Selvitä. Perehdy huolella työmaasi vaikutusalueeseen, alueen toimintoihin ja väkeen. Ota selvää, onko työmaan vaikutusalueella asuntoja, liiketiloja, kouluja, päiväkoteja tai muita tärkeitä palveluja. Ota työmaan järjestelyjä suunnitellessa huomioon edellä mainitut seikat ja se, miten työmaa vaikuttaa liikkumiseen.
 • Pyri yhteensovittamaan. Selvitä työmaasi vaikutusalueella olevat sekä tulevat muut työmaat ja aluevaraukset. Suunnittele osaltasi näiden yhteensovittaminen, ajoittaminen ja mahdolliset yhteiset tehtävät.
 • Muista viestintä. Ole yhteydessä keskeisiin tahoihin, joiden toimintaan työmaasi vaikuttaa. Esimerkiksi HSL auttaa sinua viestimään joukkoliikennematkustajille työmaan aiheuttamista muutoksista.
 • Suunnittele tarkasti ja ennakoivasti työmaasi vaiheet, aikataulu, logistiikka ja työmaa-alueen rajaus.
 • Arvioi työmaasi vaikuttavuus tämän oppaan karttatyökalun avulla. Sovella oppaassa esitettyjen ohjekorttien keinovalikoimaa työmaasi arvioidun vaikuttavuusasteen mukaan.
 • Havainnoi alueen nykytilaa ja kaupunkilaisia. Miten kaupunkilaiset liikkuvat tulevan työmaasi alueella? Mistä ihmiset oikaisevat päästäkseen kadun yli? Miten vuorokaudenajat ja ruuhkat vaikuttavat alueen toimintaan?
 • Ennakoi ja osallista. Osallista asiantuntijoita ja kaupunkilaisia työmaasi suunnitteluun esimerkiksi esteettömyysratkaisujen arvioinnissa ja soveltamisessa. Testaa ratkaisuja käyttäjillä ja kehitä iteroivasti, eli etenemällä ja testaamalla vaiheittain.
 • Varmista turvallisuus niin työmaalla kuin sen vaikutusalueella.
 • Pyri minimoimaan haittavaikutukset. Millä keinoilla juuri sinun työmaasi voi vähentää esimerkiksi liikenne- tai meluhaittaa?
 • Viesti työmaastasi avoimesti ja varhain. Ilmoita työmaan lähialueen asukkaille ja toimijoille hyvissä ajoin työmaasi aikataulusta ja tapahtumista. Muista tämä jo lupavaiheessa! Hoida aloitus ja lopetus yhteistyössä HSL:n kanssa.

Työmaan aikana

 • Pidä kiinni aikataulusta. Toteuta työmaasi suunnitellun aikataulun mukaisesti. Mikäli aikataulusi muuttuu, ilmoita siitä lupaehtojen mukaisesti kaupungille ja mahdollisimman pian niille alueen tahoille, joihin työmaa vaikuttaa.
 • Ylläpidä. Pidä työmaasi siistinä, oikein rajattuna ja turvallisena. Seuraa ja valvo työmaatasi. Pidä huolta, että tässä oppaassa kootut kriteerit toteutuvat koko työmaan ajan.
 • Vapauta mahdollinen turha työmaa-alue normaaliin käyttöön heti, kun se on mahdollista.
 • Seuraa työmaasi vaikutusalueen muiden työmaiden etenemistä, järjestelyitä ja muutoksia. Sovita oma työsi niihin.
 • Viesti kaupunkilaisille aktiivisesti ja monissa kanavissa työmaasi edistymisestä. Mahdollisista häiriöistä tulee viestiä ennakkoon. Työmaan aikaisista muutoksista ja vaikutuksista joukkoliikenteeseen tulee olla yhteydessä HSL:ään.
 • Kehitä työmaatasi kaupunkilaisilta kerätyn palautteen perusteella.

Työmaan jälkeen

 • Palauta kaivetut pinnat mahdollisimman nopeasti lupaehtojen mukaiseen laatutasoon.
 • Siivoa jälkesi heti työmaan päätyttyä ja varmista siten alueen normaali käyttö.
 • Ilmoita työmaasi päättymisestä kaupungille ja tarpeen mukaan työmaan vaikutusalueen väelle. Kun työmaan päättyy, pura poikkeusjärjestelyt ja ilmoita HSL:lle.
 • Arvioi työmaasi onnistuminen, sujuvuus ja vaikutukset. Tähän löytyy valmis arviointilomake oppaan lopusta.
 • Kirjaa ylös tärkeimmät opit ja työtavat, ja ota ne käyttöön seuraavilla työmailla.